ترکیبات واکسن

هر میلی لیتر از این واکسن حداقل حاوی 9^10*6 میکرو ارگانیسم شامل استرپتوکوکوس آگالاکتیه، استرپتوکوکوس دیسگالاکتیه، استرپتوکوکوس اوبریس، استرپتوکوکوس پیوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی (سویه های SUIS-21، BOV-15، BOV-14، BOV-13 و J5 ) و آرکانوباکتریوم پیوژنز می باشد.

شکل و نوع واکسن: پلی والان کشته تزریقی

موارد مصرف: جهت ایجاد ایمنی فعال در برابر ورم پستان بالینی و تحت بالینی در گاو

دز و نحوه مصرف: پنج میلی لیتر به ازای هر راس دام به صورت تزریق زیرجلدی در ناحیه گردن و پشت.

توصیه ها و احتیاطات لازم: بعد از باز شدن درب ویال، محتویات آن باید در یک نوبت مصرف شود.

برنامه و زمان مناسب واکسیناسیون

دو تزریق به فاصله 15 روز انجام شده و پس از آن هر 6 ماه یکبار تزریق تکرار گردد.

حداقل سن مناسب جهت تزریق واکسن 20 تا22 ماهگی و دو ماه قبل از زایش می باشد.

بایستی اولین تزریق 2 ماه پیش از زایمان و هم زمان با آغاز دوره خشکی، صورت پذیرد.

ایمنی در برابر ورم پستان 8 تا 10روز پس از تزریق دومین دز ایجاد شده و تا 6 ماه دوام دارد.

موارد منع مصرف: توصیه می شود 10 روز قبل و بعد از تزریق MASTIVAC واکسن دیگری تجویز نگردد.

دوره پرهیز از مصرف: ندارد.

عوارض جانبی:

ممکن است در ناحیه ی تزریق، تورم و التهاب مشاهده گردد که موقتی بوده و بعد از چند روز از بین می رود.

شرایط نگهداری:

در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

بسته بندی: بطری های 100 میلی لیتری (20دزی)

شرکت / کشور تولید کننده: OVEJERO اسپانیا