ما در مجموعه خود به کار گروهی و بهره‌مندی از تجارب کارکشتگان ایمان داریم و معتقدیم با ایجاد تفکر خدمت‌رسانی در تمام بخش‌ها و اعمال شیوه‌های تجاری موفق نه نتها در بازار بلکه با نفوذ به قلب مصرف‌کنندگان می‌توان جاودان ماند و پایدار عمل نمود.

Caring for creatures great and small

والا داروی ناب

ارزش های ما

تعهد نوآوری مسئولیت پذیری

ارزش های ما ساختار اصلی والا دارو رو می سازند.